Que é a responsabilidade social corporativa e como aplicala na túa empresa?

A responsabilidade social corporativa (RSC) é o compromiso voluntario das empresas co desenvolvemento sostible, o respecto aos dereitos humanos, a diversidade e a inclusión. A RSC non só beneficia á sociedade e ao medio ambiente, senón que tamén achega vantaxes competitivas ás empresas que a practican, como mellorar a súa reputación, fidelizar aos seus clientes, atraer e reter o talento, reducir custos e riscos, e innovar.

Neste post explicarémosche que é a RSC, que beneficios ten, que normas e estándares existen para medila e como podes aplicala na túa empresa con exemplos de boas prácticas.

Foto de Gustavo Fring: https://www.pexels.com/es-es/foto/gente-trabajando-sonriente-centrar-7156182/

Que é a RSC?

A RSC defínese como a contribución activa e voluntaria das empresas ao mejoramiento social, económico e ambiental, máis aló do que establecen as leis e os convenios. A RSC implica que as empresas asuman a súa responsabilidade polo impacto das súas actividades na sociedade e o planeta, e que actúen de forma ética e transparente con todos os seus grupos de interese: clientes, provedores, empregados, accionistas, comunidades locais, administracións públicas etc.

A RSC baséase en tres piares fundamentais: o económico, o social e o ambiental. Estes piares coñécense como as tres P ou triplo bottom line: profit (beneficio), people (persoas) e planet (planeta). A RSC busca que as empresas xeren valor nos tres ámbitos, sen sacrificar un por outro, e que o fagan de forma equilibrada e integrada.

Que beneficios ten a RSC?

A RSC ten múltiples beneficios para as empresas que a implementan. Algúns deles son:

 • Mellorar a reputación e a imaxe de marca. A RSC axuda a crear unha identidade corporativa positiva e diferenciada, que xera confianza e credibilidade entre os consumidores e a sociedade. Segundo un estudo de Nielsen, o 66% dos consumidores globais están dispostos a pagar máis por produtos ou servizos de empresas socialmente responsables.
 • Fidelizar aos clientes. A RSC permite crear unha relación máis estreita e duradeira cos clientes, ao satisfacer as súas expectativas e necesidades, e ao ofrecerlles produtos ou servizos de calidade, seguros e respectuosos co medio ambiente. Segundo un estudo de Cone Communications, o 87% dos consumidores globais teñen unha imaxe máis positiva das empresas que apoian causas sociais ou ambientais.
 • Atraer e reter o talento. A RSC favorece un clima laboral positivo, baseado na confianza, o respecto, a igualdade e a participación. A RSC tamén implica ofrecer condicións laborais xustas, oportunidades de desenvolvemento profesional, formación continua e medidas de conciliación. Todo iso contribúe a aumentar a motivación, o compromiso e a produtividade dos empregados, así como a reducir a rotación e o absentismo. Segundo un estudo de Deloitte, o 77% dos traballadores globais consideran que a cultura corporativa é moi importante para a súa satisfacción laboral.
 • Reducir custos e riscos. A RSC implica adoptar medidas de eficiencia enerxética, xestión de residuos, prevención de riscos laborais, cumprimento legal e ético etc. Estas medidas permiten aforrar recursos, evitar multas ou sancións, minimizar impactos negativos e previr crises ou conflitos.
 • Innovar. La RSC estimula la creatividad y la capacidad de adaptación de las empresas ante los cambios sociales, económicos y ambientales. A RSC tamén implica incorporar criterios de sustentabilidade no deseño e desenvolvemento de novos produtos ou servizos, que respondan as demandas actuais e futuras do mercado.

Que normas e estándares existen para medir a RSC?

A RSC é un concepto amplo e dinámico, que non ten unha única definición nin unha única forma de aplicarse. Con todo,
existen algunhas normas e estándares internacionais que serven como referencia ou guía para medir a RSC das empresas. Algúns deles son:

 • Os Principios do Pacto Mundial das Nacións Unidas. Son dez principios universais que abarcan os ámbitos dos dereitos humanos, as normas laborais, o medio ambiente e a loita contra a corrupción. As empresas que se adhiren ao Pacto Mundial comprométense a integrar estes principios na súa estratexia, a súa cultura e as súas operacións, e a reportar anualmente os seus avances e desafíos.
 • Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) das Nacións Unidas. Son 17 obxectivos e 169 metas que buscan erradicar a pobreza, protexer o planeta e garantir a paz e a prosperidade para todas as persoas para o ano 2030. Os ODS son unha oportunidade para que as empresas aliñen a súa RSC coas prioridades globais e contribúan á súa consecución.
 • A Norma ISO 26000 de Responsabilidade Social. É unha norma internacional que proporciona orientacións sobre os principios, temas e prácticas da RSC. A norma ISO 26000 non é certificable, senón que pretende ser unha ferramenta de autoavaliación e mellora continua para as empresas.
 • O Estándar Global Reporting Initiative (GRI). É un estándar internacional que establece os criterios e indicadores para elaborar informes de sustentabilidade ou memorias de RSC. O estándar GRI axuda ás empresas para comunicar de forma transparente e verificable a súa desempeño social, económico e ambiental, así como o seu impacto nos ODS.

Como aplicar a RSC na túa empresa?

A RSC non é algo que se poida improvisar ou copiar doutras empresas. A RSC debe ser coherente coa misión, a visión e os valores de cada empresa, e adaptarse ao seu contexto, tamaño e sector. Con todo, existen algúns pasos xerais que podes seguir para aplicar a RSC na túa empresa:

 • Realizar un diagnóstico inicial. Consiste en analizar a situación actual da túa empresa en relación coa RSC, identificando as túas fortalezas, debilidades, oportunidades e ameazas. Tamén implica identificar os teus grupos de interese e as súas expectativas, así como os riscos e impactos asociados á túa actividade.
 • Definir unha estratexia e uns obxectivos. Consiste en establecer unha visión compartida do que queres lograr coa RSC, así como uns obxectivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes e temporais (SMART) para cada piar ou tema da RSC. Tamén implica definir as accións ou iniciativas que vas implementar para alcanzar eses obxectivos, así como os recursos e responsables necesarios.
 • Implementar as accións ou iniciativas. Consiste en poñer en marcha as accións ou iniciativas que definiches previamente, seguindo un plan de acción detallado e un cronograma. Tamén implica involucrar e sensibilizar aos teus grupos de interese sobre a importancia e o valor da RSC, así como fomentar a súa participación e colaboración.
 • Medir e avaliar os resultados. Consiste en monitorizar e verificar o grao de cumprimento dos obxectivos que che propuxeches, así como o impacto real das túas accións ou iniciativas na sociedade e o medio ambiente. Tamén implica recoller datos e indicadores cuantitativos e cualitativos que demostren o teu desempeño en materia de RSC.
 • Comunicar e render contas. Consiste en informar os teus grupos de interese sobre o teu compromiso coa RSC, os teus obxectivos, as túas accións, os teus resultados e os teus retos. Tamén implica elaborar un informe de sustentabilidade ou memoria de RSC que reflicta a túa xestión responsable e transparente.

Exemplos de aplicación da diversidade e inclusión na empresa

A diversidade e inclusión son dous conceptos clave dentro da RSC social. A diversidade refírese a recoñecer e valorar as diferenzas entre as persoas, xa sexan de xénero, idade, orixe, cultura, relixión, orientación sexual, discapacidade etc. A inclusión refírese a garantir que todas as persoas teñan as mesmas oportunidades
e condicións para participar plenamente na empresa.

A diversidade e inclusión teñen múltiples beneficios para as empresas, como mellorar o clima laboral, aumentar a creatividade e a innovación, ampliar o mercado potencial e mellorar a satisfacción dos clientes.

Para aplicar a diversidade e inclusión na túa empresa, podes seguir algúns destes exemplos de boas prácticas:

 • Crear un comité ou unha política de diversidade e inclusión. Trátase de definir os principios, os obxectivos e as accións que vas levar a cabo para promover a diversidade e inclusión na túa empresa. T amén implica asignar responsables e recursos para a súa implementación e seguimento.
 • Realizar un diagnóstico de diversidade e inclusión. Trátase de analizar o grao de diversidade e inclusión que existe na túa empresa, tanto a nivel cuantitativo (porcentaxe de mulleres, persoas migrantes, persoas con discapacidade etc.)/ etc.) como cualitativo (percepción, actitudes, barreiras etc.)/ etc.). Tamén implica identificar as áreas de mellora e as oportunidades.
 • Impartir formación e sensibilización sobre diversidade e inclusión. Trátase de capacitar e concienciar aos teus empregados sobre a importancia e o valor da diversidade e inclusión, así como sobre os beneficios que achegan á empresa e á sociedade. Tamén implica fomentar o diálogo, o respecto e a colaboración entre as persoas con diferentes perfís e características.
 • Adoptar medidas de igualdade de xénero. Trátase de garantir que as mulleres teñan as mesmas oportunidades e condicións que os homes na túa empresa, tanto no acceso ao emprego, como na promoción profesional, a retribución salarial, a formación e a conciliación. Tamén implica previr e combater o acoso sexual e a violencia de xénero.
 • Incorporar o talento diverso. Trátase de recrutar e seleccionar ás persoas baseándoche nas súas competencias e aptitudes, sen discriminar por razóns de xénero, idade, orixe, cultura, relixión, orientación sexual, discapacidade etc. Tamén implica adaptar os procesos e os criterios de selección ás necesidades e características de cada persoa.
 • Facilitar a accesibilidade e integración das persoas con discapacidade. Trátase de eliminar as barreiras físicas, comunicativas e actitudinais que dificultan ou impiden o acceso e a participación das persoas con discapacidade na túa empresa. Tamén implica proporcionar os apoios e os axustes razoables que necesiten para desempeñar o seu traballo con autonomía e calidade.
 • Promover a interculturalidade. Trátase de recoñecer e valorar a diversidade cultural que existe na túa empresa, tanto entre os teus empregados como entre os teus clientes ou provedores. Tamén implica facilitar a aprendizaxe mutua, o intercambio de experiencias e o enriquecemento cultural.
 • Apoiar causas sociais ou ambientais relacionadas coa diversidade e inclusión. Trátase de colaborar con organizacións ou proxectos que traballan pola defensa dos dereitos humanos, a integración social ou a protección do medio ambiente. Tamén implica implicar aos teus empregados nestas accións mediante o voluntariado corporativo ou a doazón.

Conclusión:

A responsabilidade social corporativa é unha forma de xestionar a túa empresa que che permite crear valor social, económico e ambiental para todos os teus grupos de interese. A diversidade e inclusión son dous aspectos esenciais dentro da RSC social que che permiten aproveitar o potencial humano e cultural que existe na túa empresa.

Aplicar a diversidade e inclusión na túa empresa non é só unha cuestión ética ou legal, senón tamén unha cuestión estratéxica que che axuda a mellorar a túa competitividade e a túa sustentabilidade.

Neste post explicámosche que é a RSC, que beneficios ten, que normas e estándares existen para medila
e como podes aplicala na túa empresa con exemplos de boas prácticas.

Esperamos que che resultara útil e interesante, e que che animes a poñer en práctica a RSC na túa empresa.

Se queres saber máis sobre a RSC ou sobre a diversidade e inclusión, convidámosche a visitar a web da ONGD SenValos, onde atoparás máis información, recursos e formación sobre estes temas.

Tamén podes contactar connosco se queres que che asesoremos ou che acompañemos no teu proceso de implementación da RSC na túa empresa….

Coñece o noso Programa de Mentorización DIV para aprender a xestionar equipos multiculturais con éxito

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *