Estratexias de diversidade e inclusión en recursos humanos: como implementalas na túa empresa

A diversidade e a inclusión son conceptos cada vez máis relevantes no ámbito empresarial. Non só é unha cuestión ética ou social, senón tamén unha vantaxe competitiva que pode aportar beneficios en termos de innovación, produtividade, reputación e ambiente laboral.

Pero, qué significa exactamente ser unha empresa diversa e inclusiva? Qué estratexias se poden seguir para logralo? Qué papel xoga o departamento de recursos humanos neste proceso? Neste post, contámosche todo o que precisas saber sobre este tema e damosche algunhas chaves para implementar a diversidade e a inclusión na túa empresa.

Photo by Christina Morillo: https://www.pexels.com/photo/woman-in-red-shirt-beside-woman-in-white-shirt-1181724/

Qué é a diversidade e a inclusión no ámbito empresarial?

A diversidade refírese á variedade de características, identidades, experiencias e perspectivas entre as persoas que forman parte dunha organización. . Pode ser demográfica (como xénero, idade, etnia, nacionalidade ou discapacidade) ou funcional (como formación, habilidades, coñecementos ou intereses).

A inclusión refírese ao grao no que as persoas se senten valoradas, respectadas, aceptadas e apoiadas dentro dunha organización. . Implica crear un ambiente onde todas as persoas poidan participar, contribuír e desenvolverse plenamente, independentemente das súas diferenzas.

A diversidade e a inclusión son conceptos complementarios, pero non sinónimos. Non abonda con ter unha plantilla diversa se non se fomenta unha cultura inclusiva que recoñeza e aproveite o potencial de cada persoa. Tampouco abonda con ter unha cultura inclusiva se non se promove a atracción e retención de talento diverso.

Por qué son importantes a diversidade e a inclusión nas empresas?

A diversidade e a inclusión non son só un fin en se mesmos, senon tamén un medio para lograr mellores resultados empresariais. Algúns dos beneficios que aportan son os seguintes:

 • Melloran a innovación: ao contar con persoas con diferentes puntos de vista, experiencias e coñecementos, favorece a xeración de ideas creativas e solucións orixinais aos problemas.
 • Aumentan a produtividade: ao crear un clima laboral positivo, onde as persoas se sinten motivadas, comprometidas e recoñecidas, mellora o rendemento individual e colectivo.
 • Reforzan a reputación: ao proxectar unha imaxe de empresa socialmente responsable, que respecta a diversidade e promove a igualdade de oportunidades, xérase confianza e credibilidade entre os clientes, os provedores, os socios e a sociedade en xeral.
 • Amplían o mercado: ao adaptarse ás necesidades e preferencias de clientes potenciais con diferentes perfís, culturas e hábitos de consumo, incrémentanse as posibilidades de captar e fidelizar a novos segmentos de mercado.

Qué estratexias se poden seguir para implementar a diversidade e a inclusión nas empresas?

A implementación da diversidade e a inclusión nas empresas require dun compromiso firme por parte da dirección, así como dun plan estratéxico que defina os obxectivos, as accións e os indicadores a seguir. Algunhas das estratexias que se poden adoptar son as seguintes:

 • Realizar un diagnóstico inicial: Consiste en analizar o estado actual da empresa no que se refire ao seu nivel de diversidade e inclusión, identificando as súas fortalezas e debilidades, así como as oportunidades e ameazas que se presentan.
 • Establecer unha política de diversidade e inclusión: Consiste en definir os principios, valores e normas que rexerán o comportamento da empresa en relación con este tema, así como os mecanismos de seguimento e avaliación.
 • Sensibilizar e formar ao persoal: Consiste en concienciar e capacitar a todas as persoas que forman parte da empresa sobre a importancia e os beneficios da diversidade e a inclusión, así como sobre as boas prácticas para fomentalas.
 • Revisar os procesos de xestión do talento: Consiste en asegurar que todos os procesos relacionados co ciclo de vida laboral das persoas (como a selección, a contratación, a formación, a avaliación, a promoción ou a retribución) se basen en criterios obxectivos, transparentes e non discriminatorios.
 • Crear espazos de participación e colaboración: Consiste en facilitar que as persoas poidan expresar as súas opinións, suxestións e necesidades, así como compartir as súas experiencias e coñecementos, a través de canles de comunicación interna, grupos de traballo, redes de apoio ou eventos de networking.
 • Implicar aos grupos de interese: Consiste en establecer alianzas con outros axentes externos que poidan aportar valor á estratexia de diversidade e inclusión, como os clientes, os provedores, os socios, as institucións, as ONG ou os medios de comunicación.

Qué papel xoga o departamento de recursos humanos na implementación da diversidade e a inclusión?

O departamento de recursos humanos ten un papel clave na implementación da diversidade e a inclusión nas empresas, xa que é o responsable de deseñar, executar e avaliar as accións que se leven a cabo neste ámbito. Algunhas das funcións que debe desempeñar son as seguintes:

 • Liderar o cambio cultural: o departamento de recursos humanos debe ser o referente e o impulsor da cultura de diversidade e inclusión dentro da empresa, transmitindo o compromiso e a visión da dirección, así como xerando o apoio e a implicación do resto do persoal.
 • Coordinar o plan estratéxico: o departamento de recursos humanos debe ser o encargado de elaborar e xestionar o plan estratéxico de diversidade e inclusión, definindo os obxectivos, as accións e os indicadores, así como asignando os recursos e responsabilidades necesarios.
 • Monitorizar os resultados: o departamento de recursos humanos debe ser o encargado de medir e analizar os resultados obtidos coas accións implementadas, así como de identificar as áreas de mellora e propor as accións correctivas oportunas.

A diversidade e a inclusión son aspectos fundamentais para o éxito de calquera empresa no século XXI. Por iso, desde SenValos animámoste a que poñas en marcha estas estratexias na túa organización e ofrecémosche o noso apoio e asesoramento para axudarche a conseguilo. Contacta con nós e che contaremos cómo podemos colaborar contigo para facer da túa empresa un lugar máis diverso e inclusivo.

Coñece o noso Programa de Mentorización DIV para aprender a xestionar equipos multiculturais con éxito

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *