Arraigo para a formación

Qué é o arraigo para a formación e cómo se pode solicitar?

O arraigamento á formación é unha das formas de autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionais que se poden conceder aos estranxeiros que se atopen en España e que cumpran unha serie de requisitos. Esta autorización permítelles residir legalmente no país durante un ano, con posibilidade de renovación, e realizar actividades formativas relacionadas co seu país de orixe ou co interese de España.

Os requisitos para solicitar o arraigo para a formación son os seguintes:

– Ter residido en España de forma continuada e ininterrompida durante polo menos dous anos. Considérase residencia continuada se as ausencias en territorio español non superan os 120 días en total durante os dous anos.

– Non ter antecedentes penais nin ter prohibición de entrar en España ou no espazo Schengen.

– Acreditar a participación ou admisión nun programa de formación relacionado co seu país de orixe ou co interese de España, impartido por unha entidade pública ou privada oficialmente recoñecida.

Existen varios tipos de formación válidas para a formación de residencia en España:

  1. Formación profesional regrada : este tipo de formación está recoñecida oficialmente e habilita para o exercicio dunha profesión concreta .
  2. Formación que conduce á certificación de aptitude técnica : este tipo de formación permite obter un certificado de aptitude técnica .
  3. Formación promovida polos Servizos Públicos de Emprego (SEPE) : Estes cursos están promovidos polo SEPE e están deseñados para axudarche a adquirir as competencias necesarias para un traballo concreto .
  4. Másteres oficiais : son títulos de nivel de máster recoñecidos oficialmente .
  5. Microcredenciais : son certificacións de educación continua que che permiten adquirir habilidades específicas .

É importante ter en conta que non todos os cursos son válidos para formar raíces. O curso que elixas debe cumprir certos requisitos, como ter unha data de inicio nos próximos 3 meses, ser presencial ou un híbrido de presencial e en liña, ter unha duración mínima e máxima, ter potencial de futuro e permitir a certificación. . .

Os pasos a seguir para solicitar roots para a formación son os seguintes:

– Presentar a solicitude na Oficina de Estranxeiría correspondente á provincia onde resida. A solicitude pode presentarse persoalmente ou a través dun representante debidamente acreditado. Tamén se pode presentar telemáticamente a través da Sede Electrónica da Secretaría Xeral de Inmigración e Emigración.

– Achegar a documentación requirida, que inclúe: pasaporte ou documento de viaxe en vigor, certificado de empadroamento, certificado de antecedentes penais expedido polas autoridades do país ou países onde residiu durante os últimos cinco anos, e documento que acredite a participación ou admisión. o programa de formación.

– Esperar a resolución do expediente, que deberá ser notificado no prazo máximo de tres meses contados desde a data de entrada da solicitude no rexistro do órgano competente. De non recibir notificación no devandito prazo, poderá entenderse desestimada a solicitude por silencio administrativo.

– Se a resolución é favorable, solicitar o DNI de estranxeiro (TIE) na comisaría correspondente, no prazo máximo dun mes desde a notificación. Para iso, deberá presentar o pasaporte ou documento de viaxe, unha fotografía recente en cor e o xustificante de pago da taxa de expedición do TIE.

Algúns consellos que se poden dar ás persoas interesadas en solicitar roots para a formación son os seguintes:

– Estar ben informado sobre os requisitos e a documentación necesaria antes de presentar a solicitude, e asegurarse de que os cumpre e facilitalos correctamente.

– Elixir un programa formativo que sexa adecuado aos seus intereses e capacidades, e que teña unha entidade recoñecida e prestixiosa.

– Aproveitar a oportunidade de formarse e adquirir novas competencias que poidan facilitar a súa integración social e laboral en España.

– Solicitar asesoramento e apoio ás entidades e organizacións que traballan coas persoas migrantes, tanto para a tramitación do arraigamento como para o seguimento do programa formativo e a procura de recursos.